Beter contact met bevolking door Anders Kijken

vrijdag 12 juni 2015

Amsterdam - Om politiewerk goed te kunnen doen, moet de politie in goed contact zijn met (vertegenwoordigers van) alle inwoners van Nederland. Sommige groepen zijn voor de politie moeilijker bereikbaar dan andere. Het project ?Anders Kijken? brengt daar verbetering in.

De politie wil met preventietips vanzelfsprekend bij voorkeur de helebevolking bereiken. Het huis beter beveiligen om te voorkomen dat er wordtingebroken, niet opendoen voor vreemde mensen aan de deur vanwege mogelijkeoplichting, nooit een pincode weggeven en misstanden melden aan de politie ?zulke adviezen zijn immers voor alle burgers van belang. Als bepaalde groepenmoeilijker te bereiken zijn dan andere, is het voor de politie lastig ombijvoorbeeld preventieboodschappen aan hen over te brengen.

Daarom is binnen de politie Amsterdam in 2012 het project ?Anders Kijken?opgezet, dat tot betere verbinding met de inwoners van de hoofdstad moet leidenen moet bijdragen aan een genuanceerdere kijk van politie op burgers. Daardoorkan de wijkagent beter in verbinding komen met zijn bewoners en kan ook eengerichte communicatiestrategie worden ontwikkeld. De doelgroepen kunnen varirenvan wijkbewoners in een bepaalde straat, marktkooplui in een bepaald gebied totouderen of huurders.

In Amsterdam heeft de politie ruime ervaring opgedaan met de ?AndersKijken?-methode. Dit is in 2012 in samenwerking met de Vrije Universiteit enDefensie gedaan. Op vredesmissies zoals in Afghanistan krijgen militairen temaken met bevolkingsgroepen waarmee door allerlei barrires lastig tecommuniceren valt. De politie kijkt hoe zij in haar dagelijks werk van dezemethode gebruik kan maken.

Het uitgangspunt van het project is dat elke groep eigen codes, regels,sleutelfiguren, behoeften en gevoeligheden kent. Met zulke gegevens houdt depolitie rekening teneinde betere samenwerking tot stand te realiseren.Politiechef Amsterdam Pieter-Jaap Aalbersberg licht toe: ?We bekijken onder meerwaar groepen burgers bijeenkomen en dus goed bereikbaar zijn. Het project?Anders Kijken?geeft hier extra handvatten voor. Zo heeft de politie inAmsterdam in een gezondheidscentrum een groep Turkse ouderen voorgelicht overoplichting en pinpasfraude. En wordt er contact gezocht met ondernemers om deveiligheid in het winkelgebied te bevorderen.?

Ook onderzoekt ?Anders Kijken? welke thema's belangrijk zijn voor bepaaldegroepen en hoe deze groepen informatie tot zich nemen. Voor de een is eendigitale nieuwsbrief een effectief communicatiemiddel, voor anderen werkt eenvoorlichtingsmiddag juist beter. Aalbersberg: ?Het gebruik van deze methodegebeurt in alle openheid. De wijkagent, legt altijd aan vertegenwoordigers vande desbetreffende groepen uit waarom zij wil samenwerken, wat zij hiermee wilbereiken en hoe zij hiermee voor deze burgers van meerwaarde kan zijn. We merkendat deze actieve benaderingswijze door de betrokken Amsterdamse burgers wordtgewaardeerd.?

Noot voor redacties: het project ?Anders Kijken? bestond eerder onder de naam?Psycops?.

bron: politie.nl | Categorie: diversen


2017 - StraatInfo.nl
Misdaad in Landsmeer | 112 alarmeringen Landsmeer | Goedkoop Tanken in Landsmeer | Supermarkten in Landsmeer | Weerbericht Landsmeer